ALGEMENE VOORWAARDEN BEAUTY AND WELLNESS ROMANA

 

 

Artikel 1         Definities

 

 1. Beauty and Wellness Romana, gevestigd te Weert, KvK-nummer 76865134, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Beauty & Wellness Romana.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Beauty & Wellness Romana tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Beauty & Wellness Romana waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene- of inkoopvoorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3         Aanbod

 

 1. Een afspraak voor een behandeling kan worden geboekt via de mail of WhatsApp.
 2. Beauty & Wellness Romana kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken

 

Artikel 4         Tarieven en betalingen      

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Betaling van een behandeling kan enkel contant, direct na de behandeling, worden voldaan. Producten die op locatie worden aangeschaft kunnen via een betaalverzoek worden voldaan.
 3. Trainingen, deelname aan de Academy en producten uit de webshop kunnen online worden betaald. Beauty & Wellness Romana is hierbij gerechtigd (een deel van) de betaling vooraf te vergen.
 4. Indien betaling in termijn overeen wordt gekomen dient een eerste termijn altijd voor aanvang van de werkzaamheden te zijn voldaan. Beauty & Wellness Romana is in een dergelijk geval gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Beauty & Wellness Romana heeft het recht de op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

 

Artikel 5         Informatieverstrekking klant

 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Beauty & Wellness Romana.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Beauty & Wellness Romana zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant verklaart door ondertekening van het intakeformulier bekend te zijn met alle vermelde mogelijke gevolgen van de behandeling.
 4. Klant vrijwaart Beauty & Wellness Romana voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 5. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
 6. Beauty & Wellness Romana is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne in het geding komt.

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Beauty & Wellness Romana voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Beauty & Wellness Romana behandelt enkel personen vanaf 16 jaar en ouder, tenzij klant schriftelijke toestemming heeft van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Beauty & Wellness Romana is bevoegd te vragen naar een geldig legitimatiebewijs.
 3. Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties.
 4. De werkzaamheden van Beauty & Wellness Romana zijn verbonden aan de hygiënevoorschriften zoals opgesteld door de brancheorganisatie ANBOS.

 

Artikel 7         Wijziging en annulering

 

 1. Beauty & Wellness Romana heeft te allen tijde het recht een klant voor behandeling te weigeren.
 2. Beauty & Wellness Romana is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Beauty & Wellness Romana is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Beauty & Wellness Romana de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van Beauty & Wellness Romana en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Beauty & Wellness Romana maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien verplaatsing niet mogelijk of gewenst is, kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden.
 4. Een afgesproken behandeling kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verzet; bij het verzetten van de behandeling binnen 24 uur of het verstek laten gaan, evenals meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd aanwezig zijn, komt de behandeling te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

 

Artikel 8         Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Beauty & Wellness Romana gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9         Offline trainingen

 

 1. Beauty & Wellness Romana behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een training. In geval de locatie of data door Beauty & Wellness Romana wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een training op een later moment.
 2. Indien een training offline geen doorgang kan vinden door omstandigheden waar Beauty & Wellness Romana geen invloed op uit kan oefenen, is zij gerechtigd de training online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een training mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de training aan Beauty & Wellness Romana worden doorgegeven. Indien geen vervangende deelnemer wordt gevonden en de workshop binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt geannuleerd blijft de volledige betalingsverplichting in stand voor de zakelijke aankoper. Voor particuliere deelnemers geldt dat de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren opeisbaar zijn. 
 4. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een training dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Beauty & Wellness Romana en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer Beauty & Wellness Romana in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Het is klant niet toegestaan video’s of geluidsopnames te maken, tenzij anders overeengekomen.
 5. Beauty & Wellness Romana behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende training of toekomstige trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training

 

Artikel 10       Online trainingen en academy

 

 1. Doordat voor het geven van een online training of programma, al dan niet binnen de academy, gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Beauty & Wellness Romana niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de content. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de overeenkomst B2B is gesloten.
 3. Beauty & Wellness Romana behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 4. Beauty & Wellness Romana is gerechtigd de inhoud van een training of programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 5. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training of programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopië Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Beauty & Wellness Romana.
 6. Het is klant niet toegestaan in de 12 maanden na het afronden van de training of het programma een soortgelijk aanbod te creë
 7. De tijdens de looptijd van de training of programma geleverde informatie blijven eigendom van Beauty & Wellness Romana. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 8. Indien er een community aan een training of programma is verbonden, verklaart klant geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Beauty & Wellness Romana.
 9. Indien begeleiding onderdeel uitmaakt van de aangeschafte training of programma, worden data van sessies onderling overeengekomen. Klant kan een overeengekomen sessie tot 24 uur vooraf kosteloos verzetten. Wanneer dit niet tijdig wordt doorgegeven, komt de sessie te vervallen.
 10. Het staat Beauty & Wellness Romana te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 11. Beauty & Wellness Romana behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training, programma of academy belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 11       Herroepingsrecht producten

 

 1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van fysieke producten uit de webshop te ontbinden. Beauty & Wellness Romana heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor aankopen gedaan in de praktijk of B2B aankopen.

Artikel 12       Verplichtingen bij herroeping

 

 1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 3. Beauty & Wellness Romana stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 4. Beauty & Wellness Romana vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 13       Uitoefening van herroepingsrecht

 

 1. Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan Beauty & Wellness Romana dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 14       Levering

 

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Beauty & Wellness Romana is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Beauty & Wellness Romana verzendt geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
 3. Beauty & Wellness Romana levert enkel binnen Nederland en België.

 

Artikel 15       Aansprakelijkheid schade

 

 1. Beauty & Wellness Romana is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt
 2. Beauty & Wellness Romana is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische of lichamelijke schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling. Klant dient vooraf op de hoogte te zijn van de contra-indicaties.
 3. Beauty & Wellness Romana is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Beauty & Wellness Romana is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling of training.
 6. Beauty & Wellness Romana kan niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer de nazorginstructies niet (voldoende) zijn opgevolgd door klant.
 7. Beauty & Wellness Romana is niet verantwoordelijk voor de handelingen en gedragingen van klant tijdens en na afloop van een training of cursus. Klant maakt altijd zelf haar eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 8. In het geval dat Beauty & Wellness Romana een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkeren, door Beauty & Wellness Romana aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 9. Klant vrijwaart Beauty & Wellness Romana tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Beauty & Wellness Romana geleverde diensten.

 

Artikel 16       Intellectueel eigendom

 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Beauty & Wellness Romana aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Beauty & Wellness Romana. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt Beauty & Wellness Romana een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Klant kan op het intakeformulier aangeven of zij ermee akkoord gaat dat Beauty & Wellness Romana voor- en nafoto’s van de behandeling gebruikt in haar portfolio.
 5. Het eigendom van door Beauty & Wellness Romana geleverde producten gaat pas over op klant na volledige betaling.

 

Artikel 17       Bijzondere bepalingen

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

 

Artikel 18       Acties en kortingen

 

 1. Beauty & Wellness Romana kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Beauty & Wellness Romana niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Beauty & Wellness Romana bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Beauty & Wellness Romana het recht de bestelling te annuleren.
 3. Kortingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast op eerdere bestellingen.

 

Artikel 19       Klachten

 

 1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Beauty & Wellness Romana.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Beauty & Wellness Romana zal te allen tijde de wettelijke garantiebepalingen in acht nemen.
 5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden ophttp://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 20       Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Beauty & Wellness Romana is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Beauty & Wellness Romana en betrokken derden 12 maanden.