Algemene voorwaarden – Beauty & Wellness Romana

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

BWR: Beauty & Wellness Romana V.O.F. te (6002CD) Weert, Boterbloemstraat 39, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76865134.

Klant: degene met wie BWR een koopovereenkomst heeft afgesloten, alsmede degene aan wie de BWR een offerte heeft uitgebracht.

Product: het schoonheidsartikel dat BWR verkoopt aan Klant

Overeenkomst: een afspraak tussen Klant en BWR tot het leveren van wellness artikelen door BWR ten behoeve van Klant.

Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van een of meerdere technieken voor communicatie op afstand voor de verkoop van een product.

Consumentenkoop: De koop van een product tussen BWR die handelt in de uitoefening van een beroep/bedrijf en een klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep/bedrijf.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid om binnen de wettelijke bedenktermijn af te zien van de koop op afstand.

2. Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de BWR en de Klant, waarop de BWR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

2.3 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij BWR dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Klant en BWR zullen dan in overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige (rechts)handelingen en overeenkomsten met BWR.

3. Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes van de BWR zijn vrijblijvend, dat wil zeggen dat de BWR zijn offertes tot de aanvaarding ervan nog kan herroepen, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.

3.2 Een samengestelde offerte verplicht de BWR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

3.3 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.4 Indien het aanbod is gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de BWR gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

3.5 De overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de door de BWR gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de Klant echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien de BWR uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.6 Indien de Klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de BWR een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is de BWR pas aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.

3.7 De BWR is gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd of zodra de BWR – zonder tegenwerping van de Klant – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3.8 Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst c.q. de algemene voorwaarden binden de Klant nadat deze schriftelijk aan de Klant zijn bevestigd.

4. Artikel 4. Prijzen en tarieven

4.1 De door de BWR opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele verzendkosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven product.

4.2 BWR heeft te allen tijden het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de Klant in rekening te brengen.

5. Artikel 5. Verzending en Levertijd

5.1 BWR verzendt de producten naar de Klant nadat de betaling binnen is bij BWR.

5.2 Producten worden binnen 2 dagen verzonden naar de Klant, mits te betaling is ontvangen en de voorraad dit toelaat. Bij feestdagen worden bestellingen de eerst volgende werkdag verstuurd, mits de webshop niet gesloten is wegens vakantie.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BWR de uitvoering van de levering die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.3 De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd, wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

6. Artikel 6. Betaling en betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum, op een door de BWR aan te geven wijze. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Klant is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor BWRs is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119a BW

6.3 Elke bevoegdheid van de Klant, zijnde BWR tot verrekening of opschorting uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.4 Indien de Klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten die worden berekend volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012” voor rekening van de Klant, onverminderd de aan de BWR overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

6.5 Indien door de BWR, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de Klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6.6 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van de BWR op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

7. Artikel 7. Termijnen

7.1 Indien enige door de BWR opgegeven termijn wordt overschreden, is de BWR ter zake pas in verzuim nadat de Klant de BWR schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de BWR een redelijke termijn heeft gekregen om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de Klant te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

8. Artikel 8. Prijzen en tarieven

8.1 De door de BWR opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting, echter exclusief eventuele verzendkosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven product.

8.2 BWR heeft te allen tijden het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de Klant in rekening te brengen.

9. Artikel 9. Garantie

9.1 De Klant zal ervoor zorgen dat de overeengekomen producten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden geleverd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op alle producten die door Klant geleverd wordt binnen Nederland.

9.2 Indien voor de door de BWR geleverde zaken garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De BWR zal de Klant hierover informeren. De BWR staat gedurende deze garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. BWR zal ten aanzien van door de afgegeven zaken nooit een verdergaande garantie geven dan de garantie die BWR heeft afgegeven.

9.3 De garantie houdt uitsluitend in dat de BWR verplicht is tot het alsnog leveren van de ontbrekende producten, het vervangen van de geleverde producten, dan wel de producten terug te nemen en Klant te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze producten te vergoeden. In geen geval is BWR gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente.

9.4 Indien Klant een consument is, is deze gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan BWR te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BWR in staat is adequaat te reageren. De Klant dient BWR in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. In alle andere gevallen geldt het hiernavolgende lid.

9.5 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen dat is overeengekomen. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan BWR te worden gemeld.

9.6 Indien de klant reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

9.7 Indien van een gebrek te laat melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel ,vervanging of schadeloosstelling.

10. Artikel 10. Klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dien door de Klant bij consumenten binnen twee maanden na ontdekking en bij BWRs binnen een maand schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de BWR. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat de BWR in staat is adequaat te reageren.

10.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de BWR geven de Klant nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de BWR op te schorten.

10.3 Indien de BWR een klacht gegrond acht, is de BWR gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

10.4 De Klant is gehouden, indien hij van oordeels is of blijft dat de BWR de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid bepaalde schriftelijke per aangetekend schrijven aan de BWR kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen vierentwintig maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen vierentwintig maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

11. Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 BWR is jegens Klant slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

11.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de BWR, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief de verzendkosten.

11.3 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door BWR of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoogde van de door BWR afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat BWR in verband met die verzekering draagt.

11.4 Tot directe materiele schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet-of winstderving of waardevermindering of verlies van producten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge art. 7:24 lid 2 BW.

11.5 Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is BWR slechts aansprakelijk, indien en voor zover Klant bewijst dat deze te wijten is aan opzet of schuld van BWR.

12. Artikel 12. Herroepingsrecht

12.1 De Klant is bevoegd de koop op afstand per aangetekend schrijven op te zeggen voor het einde van de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen. Dit is echter alleen van toepassing als er sprake is van een consumentenkoop. De wettelijke bedenktermijn gaat lopen op de dag dat Klant, die consument is, alle producten heeft ontvangen.

12.2 De Klant krijg het aankoopbedrag, minus de verzendkosten, gecrediteerd, mits het Product uitsluitend is beoordeeld en niet is gebruikt. Enkele producten zijn wegens gezondheidsredenen en/of hygiëne uitgesloten van het herroepingsrecht.

12.3 De creditering zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

12.4 Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van het Product totdat deze ontvangen is door BWR.

12.5 BWR verwijst naar haar retour policy voor het retourneren van haar producten.

13. Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld is het Nederlandse Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

13.2 De rechter in de vestigingsplaats van BWR is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingen anders voorschrijft. Niettemin heeft BWR het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een schil in onderling overleg te beslechten.

13.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13.5 Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg.

Bijzondere voorwaarden ten behoeve van behandelingsdiensten

14. Artikel 14. Inspanningen en garantie

14.1 BWR zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BWR zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

15. Artikel 15. Garantie

15.1 BWR zal zich ten alle tijden naar beste kunnen inspannen om het vooraf besproken resultaat te behalen, maar kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt. Het niet bereiken van het beoogde resultaat leidt in geen geval tot restitutie van het bedrag van de behandeling. Het kan zijn dat er meerdere behandelingen nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken. Dat is afhankelijk van de persoon en de aard van de behandeling. De garantie van de cliënt vervalt daarnaast in ieder geval ook (maar niet uitsluitend) als de cliënt andere producten dan door BWR zijn geadviseerd heeft gebruikt, de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd, de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd, de cliënt de producten niet volgens de adviezen van BWR heeft gebruikt of de gebruiksaanwijzing van die producten niet heeft opgevolgd.

16. Artikel 16. Annulering

16.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak schriftelijk aan BWR melden. Indien de cliënt een afspraak binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak annuleert, mag BWR 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

16.2 De cliënt heeft het recht om zelf voor een vervanger te zorgen indien de kosteloze annuleringstijd is verstreken, maar blijft ten alle tijden hoofdverantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.

16.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag BWR de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan BWR de afspraak annuleren en 50% van het afgesproken honorarium berekenen.

17. Artikel 17. Betaling

17.1 BWR vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voorafgaande aan de behandeling. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

18. Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 BWR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BWR is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijds-besteding. BWR is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

19. Artikel 19. Beschadiging & diefstal

19.1 BWR heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt tijdens het bezoek aan BWR. BWR meldt diefstal altijd bij de politie.

20. Artikel 20. Klachten

20.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan BWR. BWR moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BWR de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien BWR en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

21. Artikel 26. Behoorlijk gedrag

21.1 De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BWR het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

22. Artikel 22. Persoonsgegevens & privacy

22.1 De cliënt voorziet BWR vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan BWR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de

behandelingen. BWR neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een intakeformulier. BWR behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BWR zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van noodzakelijke wijzigingen in haar gegevens aan BWR. Als deze zijn doorgegeven wordt het intakeformulier aansluitend aangepast met de juiste gegevens zoals de cliënt deze aan BWR kenbaar heeft gemaakt.

23. Artikel 23. Geheimhouding

23.1 BWR is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BWR verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.